Whiskey Rebellion

French Revolution

Reactions:

Jay’s Treaty [1794]

XYZ Affair